Registrovat
0
Košík 0 Kč
Reklamační řád Josef Chejn, spol. s r.o. Josef Chejn, spol. s r.o. krmiva-chejn.cz 18.09.2020

Reklamační řád

Práva z vadného plnění, záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Kupující je před prvním použitím zboží povinen prostudovat návod k použití či návod na obsluhu a případné záruční podmínky a těmito se důsledně řídit.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • Má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • Se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • Je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, pokud není u záručním listu nebo v reklamě na zboží stanovena delší záruční lhůta. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním a na výměnné napájecí zdroje (akumulátory).

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Reklamace zboží se řídí příslušným ustanovením obchodního zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.

Reklamaci prodávající vyřídí ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od uplatnění reklamace kupujícím, pokud s kupujícím nedohodne jinou lhůtu. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o přijetí zboží k reklamaci a způsobu vyřízení reklamace.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace